Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za individualno stanovanjsko gradnjo na parc. št. 962/2 k.o. Prihova

22. 1. 2021 Lucija P. (Skupna občinska uprava SAŠA regije) 170