Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice