Odlok o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje (OPPN Prihova) (uradno prečiščeno besedilo)

13. 7. 2023 SIMONA B. (Občina Nazarje) 80

Povezava do predpisa