//Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje

Predpisi, na katere predpis vpliva