Sklep o drugi spremembi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2022